Algemene Voorwaarden 

Introductie:
Dit zijn onze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of producten. Dit document bevat belangrijke informatie voor u als klant van BosWnD. Leest u ze alstublieft zorgvuldig door. Wij raden u tevens aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later tijdstip nog eens kunt raadplegen.

Artikel 1. Definities

1.1. BosWnD: gevestigd te Naaldwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57789452, handelend onder de naam BosWnD.

1.2. Website: de Website van BosWnD, te vinden op www.boswnd.com

1.3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met BosWnD 

1.4. Overeenkomst: iedere regeling of overeenkomst tussen BosWnD en Klant waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van BosWnD, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht, bevestiging of enige andere mededeling inhoudende aanvaarding van de Algemene Voorwaarden bepalingen opneemt die afwijken van, of niet zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze bepalingen voor BosWnD slechts bindend, indien en voor zover BosWnD deze schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de Website en in andere van BosWnD afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief belastingen en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij op de website/factuur/offerte anders is vermeld.

3.2. Indien verzendkosten in rekening worden gebracht, zullen deze duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Deze kosten zullen ook afzonderlijk in op factuur en of offerte worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de website en de informatie in onze offertes en facturen, zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. BosWnD kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website en de informatie in onze offertes en facturen ten allen tijde juist en volledig is. Alle op de Website en in andere van BosWnD afkomstige materialen/documenten geplaatste prijzen en andere informatie zijn onder voorbehoud.

3.4. BosWnD kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen die het gevolg zijn van de kwaliteit van de weergegeven kleuren op het beeldscherm.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod van BosWnD onder de door BosWnD gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt BosWnD onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang deze ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat Cliënt bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft BosWnD het recht de Overeenkomst op te schorten totdat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

5.1. Zodra BosWnD de bestelling heeft ontvangen, stuurt zij de producten onverwijld en met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel aan Consument toe.

5.2. BosWnD is bevoegd om bij de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst derden in te schakelen.

5.3. BosWnD zal op de datum van ontvangst van betaling van de Overeenkomst, aangeven binnen welke termijn de producten zullen worden geleverd. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen of vermeld, zullen de producten uiterlijk binnen 60 dagen worden geleverd.

5.4. Indien BosWnD niet in staat is de producten binnen de overeengekomen termijn te leveren, stelt zij zakelijke consument daarvan zo snel als mogelijk op de hoogte.

Zakelijke consument kan in dat geval besluiten akkoord te gaan met een nieuwe leveringsdatum dan wel de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5.5. Zakelijke consument is verplicht de producten bij aflevering te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken op de CMR te vermelden en binnen 7 werkdagen tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie voor verdere details het artikel over garantie en conformiteit.

5.6. Het risico ter zake van de producten gaat over op zakelijke consument, zodra de producten op het overeengekomen afleveradres zijn afgeleverd.

5.7. Indien het bestelde product niet meer geleverd kan worden, is BosWnD gerechtigd een product te leveren dat naar aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde product. zakelijke consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Artikel 6. Recht van herroeping/teruggave

6.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de zakelijke consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke consumenten hebben derhalve geen herroepingsrecht.

6.2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijke consumenten.

Artikel 7. Betaling

7.1. Klant zal de aan BosWnD verschuldigde bedragen voldoen overeenkomstig de bestelprocedure. 100% vooruitbetaling , mits anders overeengekomen.

7.2. Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij over de vertraagde betaling de wettelijke rente verschuldigd. BosWnD dient Klant te herinneren aan de achterstallige betaling en BosWnD dient Klant een termijn van 14 dagen te geven om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het verstrijken van deze 14 dagen termijn mag BosWnD eventuele buitengerechtelijke incassokosten op Klant verhalen. Deze incassokosten zijn niet hoger dan: 15% van de openstaande betaling met een maximum van € 2.500,-; 10% van de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Het is BosWnD toegestaan om van de genoemde bedragen en percentages af te wijken in het voordeel van Opdrachtgever.

Artikel 8. Garantie op zakelijke aankopen

8.1. BosWnD staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat BosWnD er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Voor het overige geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

8.2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Klant BosWnD binnen een termijn van maximaal 14 dagen na aflevering op de hoogte te stellen. Doet de Klant dit niet, dan heeft de Zakelijke Consument geen recht meer op herstel, vervanging of (gedeeltelijke) terugbetaling van het product.

8.3. Indien BosWnD de klacht juist acht, zal (zullen) het (de) ondeugdelijke product(en) in overleg met de Klant worden gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) worden gerestitueerd.

Artikel 9. Klachtenafhandelingsprocedure

9.1. Indien Klant grieven heeft met betrekking tot een product (conform het artikel over garanties en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van BosWnD, kan hij telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

9.2. BosWnD zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren. Indien het voor BosWnD op dat moment nog niet mogelijk is een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, dan zal BosWnD binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht de ontvangst daarvan bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke dan wel definitieve reactie te kunnen geven op de klacht van Klant.

9.3. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid, kan hij of zij een klacht indienen via het Europese Online Dispute Resolution platform, te vinden op: http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien zakelijke consument een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

10.2. De totale aansprakelijkheid van BosWnD jegens zakelijke consument wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot schadevergoeding tot maximaal de voor die betreffende Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW).

10.3. De aansprakelijkheid van BosWnD jegens zakelijke consument voor indirecte schade, waaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4. Buiten de in de twee vorige leden van dit artikel genoemde gevallen rust op BosWnD geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van zakelijke consument voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop de actie tot schadevergoeding is gebaseerd. De in dit artikel opgenomen beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van BosWnD.

10.5. BosWnD is slechts aansprakelijk jegens zakelijke consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien zakelijke consument BosWnD onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BosWnD ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BosWnD in staat is adequaat te reageren.

10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat zakelijke consument de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij BosWnD meldt.

10.7. In geval van overmacht (zoals: tekort aan personeel bij opdrachtnemer, stakingen in andere bedrijven, stakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, algemene vervoersproblemen en/of overheidsmaatregelen)

is BosWnD niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij zakelijke consument ontstane schade.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Zolang Zakelijk Consument geen volledige betaling over het totaal overeengekomen bedrag heeft verricht behoudt BosWnD zich de eigendom van alle geleverde zaken voor (inclusief eventuele incassokosten en rente).

11.2. Voor de eigendomsoverdracht is Zakelijk Consument niet bevoegd om, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en normale bestemming van de goederen, de goederen te verkopen, te leveren of op enige andere wijze te verduisteren. Voorts is het Zakelijk Consument niet toegestaan de goederen te verpanden of aan derden enig recht met betrekking tot de goederen te verlenen zolang de eigendomsoverdracht niet heeft plaatsgevonden.

11.3. Zakelijke Consument is gehouden de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met zorg en als herkenbaar eigendom van BosWnD te bewaren.

11.4. BosWnD is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en in het bezit zijn van Zakelijk Consument terug te nemen, indien Zakelijk Consument heeft nagelaten de facturen te voldoen of met betalingsmoeilijkheden is geconfronteerd.

11.5. Zakelijke Consument dient BosWnD te allen tijde toegang te verlenen tot zijn goederen ter inspectie en/of ter uitoefening van de rechten van BosWnD.

Artikel 12. Slotbepalingen

12.1. Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar BosWnD gevestigd is.

12.3. Indien enige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepaling nietig mocht blijken te zijn, tast dit niet de geldigheid van de Algemene Voorwaarden als geheel aan. Partijen zullen in dat geval één of meer nieuwe bepalingen ter vervanging vaststellen die zoveel als de wet mogelijk is de oorspronkelijke bepaling weerspiegelen.

12.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan communicatie per e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, dan kunt u per e-mail of brief contact met ons opnemen.

BosWnD

Heuvel 1

NL-5737 BX  Lieshout

Tel.: +31 (0) 174 42 28 02

Kamer van Koophandel: 57789452

_

Onze locatie

Galerij